.

Διότι οι δρόμοι της φυγής
είναι μ’ εκείνους της επανόδου
συναφείς (αν όχι απλώς οι ίδιοι)
— ώστε σύνεση πρέπει μεγάλη,
μνημοσύνη και προπάντων αιδώς,
εάν δε θες να σε φέρνουν διαρκώς
όλο πίσω και πάλι.

Νυκτιφανή, 2005